PROJE 10

Multipl Skleroz Hastalığının kandan tanı ve izlemine yönelik RNA temelli biyobelirteç teknolojilerinin geliştirilmesi

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Nöron hasarı ile ilişkili olan hastalıkların tanısı için biyobelirteç, biyosensör, genetik ve immun temelli test kitlerinin ve test panellerinin geliştirilmes

Proje Faaliyet Alanı

Sağlık Bilimleri, RNA temelli tanı sistemleri, biyoinformatik

Sorumlu APYK

Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİOTEK)


PROJE HEDEFLERİ

Multiple Skleroz (MS), genç ve orta yaş grubunda en sık görülen ve nörolojik bozukluklara yol açan merkezi sinir sisteminin (MSS) kronik inflamatuvar, demiyelinizan ve nörodejeneratif otoimmün bir hastalığıdır. MS, genetik ve çevresel faktörler arasındaki karmaşık etkileşimlerden kaynaklanır, ancak hastalık gelişimine yol açan kesin nedenler ve moleküler yolaklar hala kesin olarak bilinmemektedir. Son yıllarda kodlayıcı olmayan RNA'lar (ncRNA'lar) hücre büyümesi, farklılaşması, bağışıklık ve inflamasyon gibi farklı biyolojik süreçlerin kilit düzenleyicileri olarak ortaya çıkmakta ve bunların MS patogenezinin altında yatan mekanizmalarda önemli bir rol oynadıkları ileri sürülmektedir. Projede;

  1. İn siliko yöntemler ile NCBI GEO veri tabanına yüklenen farklı veri setlerinin (PBMC-Total kan numuneleri mikroarray verileri) analizi sonucu ön plana çıkan miRNA öncelikli olacak şekilde (hsa-mir-142-3p), farklı kategorilerde MS tanısı almış bireylerden, sağlıklı gönüllüler ve oto-immün hastalığa ve ayrıca nörolojik diğer hastalıklara sahip bireylerle karşılaştırmalı olarak  non-invaziv teknikler ile total kan ve PBMC numunelerinden diagnostik ve prognostik kullanımına yönelik hedef moleküler biyobelirteçlerin ve ayrıca yeni belirlenebilecek biyobelirteçlerin transkriptomik yöntemlerle belirlenmesi hedeflenmektedir.   
  2. Hedef olarak belirlediğimiz ve potansiyel yeni hedef olarak tespit edebileceğimiz mRNA’ın validasyonlarının sağlanabilmesi ve potansiyel mRNA biyobelirteç adaylarının da tespitinin yapılabilmesi için mRNA dizilemesi  yapılacaktır. Belirlenen miRNA-mRNA hedef biyobelirteçlerin ve yeni belirlenebilecek biyobelirteçlerin tanımlanması, ayrıca belirlenecek İkinci kohort hastalarda QPCR ile validasyonu gerçekleştirilecektir.
  3. Projede tüm bu çalışmaların sonucunda belirlenmiş ve doğrulanmış olan belirteçlerin tespitine yönelik klinikte kullanılabilir bir teknolojinin geliştirilmesi hedeflenmektedir

Proje Görselleri

Ekip

Dr. Öğr. Üyesi  Şenay Vural Korkut
Dr. Öğr. Üyesi  Şenay Vural Korkut Yürütücü Yıldız Teknik Üniversitesi, SABİOTEK
Bilgi
Prof. Dr. Aslıhan Günel
Prof. Dr. Aslıhan Günel Araştırmacı Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Bilgi
Doç. Dr. Reşit Çelik
Doç. Dr. Reşit Çelik Araştırmacı Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü
Bilgi
Prof. Dr. Pınar Ata
Prof. Dr. Pınar Ata Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Dilek Günal
Prof. Dr. Dilek Günal Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Uğur Sezerman
Prof. Dr. Uğur Sezerman Araştırmacı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Rafi Haner Direskeneli
Prof. Dr. Rafi Haner Direskeneli Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi  Tuğba Kul Köprülü
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kul Köprülü Araştırmacı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilgi
Öğr. Gör. Munise Yurtsever
Öğr. Gör. Munise Yurtsever Araştırmacı Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bilgi
Uzm. Dr. Yavuz Altunkaynak
Uzm. Dr. Yavuz Altunkaynak Araştırmacı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
Uzm. Dr. Saltanat Mert
Uzm. Dr. Saltanat Mert Araştırmacı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
Uzm. Dr. Ufuk Çınkır
Uzm. Dr. Ufuk Çınkır Araştırmacı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği