PROJE 5

Medikal tedaviye dirençli epilepsiyi öngörmede ve epileptojenik nöral ağın belirlenmesinde tanısal yöntemlerin geliştirilmesi

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Görüntüleme, klinik test ve biyobelirteç  uyarılarının entegre edildiği yapay zeka destek sistemlerinin geliştirilmesi ve  nöron hasarının ayırıcı tanı ve tedavisine yönelik  klinik algoritmaların belirlenmesi 

Proje Faaliyet Alanı

Tıp/Sağlık

Sorumlu APYK

APYÖK- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi


PROJE HEDEFLERİ

Epilepsi; beynin nöbet geçirme potansiyeli ile karakterize olan ve nörobiyolojik, kognitif, psikolojik ve sosyal sonuçlar doğuran bir hastalıktır. Uygun nöbet önleyici ilaçların yeterli dozda ve yeterli sürede verilmesine karşın nöbetlerin devam etmesi durumunda ilaca dirençli epilepsi (refrakter, farmakorezistan, intraktabl) varlığından söz edilir. Son on yıl içinde birçok farklı mekanizma üzerinden etki eden yeni nöbet önleyici ilaçların kullanılmasına rağmen, yeni tanı alan epilepsili bireylerde tedavi başarısı oranının değişmediği görülmüştür. Bu büyük hasta grubunu oluşturan kişiler için dirençli epilepsi hem sosyal hem de medikal olarak engelliliğe sebebiyet vermektedir. Dirençli epilepsili bireyler toplumda aktif olarak yer alamamakta, okul ve iş hayatlarını idame ettirememektedir. Bugün elimizde olan veriler ile yeni tanı almış bir epilepsi hastasında dirençliliği ön görecek bir biyobelirteç veya görüntüleme yöntemi bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda amacımız, epilepsi hastalarında dirençliliği ön görecek biyolojik, elektrofizyolojik ve nörogörüntüleme yöntemlerini geliştirmektir. Epilepside dirençliliği öngörme amaçlı tanısal yöntemlerin geliştirilmesi ile bu hastaların erken safhada tanınarak etkin tedaviye gecikmeden başlanması ve kişilerin yaşam kalitelerinin artırılarak toplumda etkin ve sağlıklı bir birey olarak yer alabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu projede;

  1. İlaca dirençli meziyal temporal lob epilepsili hastalarda serum ve beyin dokusu örneklerinde biyolojik biyobelirteç olarak seçilen miRNA146, CHF, HMGB1, ILB17 moleküllerinin incelenecektir. Elektrofizyolojik bir belirteç olarak ise saçlı deri elektroensefalografisinde yüksek frekanslı osilasyon analizi yapılarak; sonuçların biyolojik belirteçler ile karşılaştırılması yapılacaktır.
  2. Dirençli epilepsi hastalarında epileptojenik nöral ağın belirlenmesine yönelik yeni görüntüleme yöntemlerinin ve yeni radyofarmasötik geliştirilecektir. γ-Aminobutirik asit (GABA) reseptörlerine yönelik geliştirilecek peptit, mevcut projemiz içinde radyonüklit ile işaretlenerek radyofarmasötik hale getirilecek ve in vivo hayvan modelleri üzerinde pozitron emisyon tomografisi (PET) görüntüleme yapılacaktır. Geliştirilecek radyofarmasötiğin lezyon lokalizasyonu, tutulum oranı, vücutta biyodağılımı ve dozimetri çalışmaları yapılacaktır.
  3. FDG PET görüntüleme yapılmış arşiv hastaların mevcut görüntüleri kullanılarak  yapay zeka algoritması geliştirmek ve ilaca dirençli hastalar ile ilaçla nöbetleri kontrol altına alınan hastalar arasındaki görüntüleme farklılığının yapay zeka modelleri ile belirlenmesi hedeflenmiştir.

Proje Görselleri

Ekip

Prof. Dr. Çiğdem Özkara
Prof. Dr. Çiğdem Özkara Yürütücü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Seher Naz Yeni
Prof. Dr. Seher Naz Yeni Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Arş. Gör. Bengi Gül Türk
Arş. Gör. Bengi Gül Türk Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Şakir Delil
Doç. Dr. Şakir Delil Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Rabia Lebriz Uslu Beşli
Doç. Dr. Rabia Lebriz Uslu Beşli Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Mustafa Demir
Prof. Dr. Mustafa Demir Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Bilgi
Aslan Aygün, Kimyager
Aslan Aygün, Kimyager Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Hüseyin Pehlivanoğlu, Kimya Müh.
Hüseyin Pehlivanoğlu, Kimya Müh. Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa
Öğr. Gör. Emre Karayel
Öğr. Gör. Emre Karayel Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Önder Demir
Doç. Dr. Önder Demir Araştırmacı Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Dr. Özgür Yılmaz
Dr. Özgür Yılmaz Araştırmacı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Prof. Dr. Rezzan Gülhan Aker
Prof. Dr. Rezzan Gülhan Aker Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Banu Aydın Omay
Doç. Dr. Banu Aydın Omay Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Filiz Onat
Prof. Dr. Filiz Onat Araştırmacı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Bilgi
Prof. Dr. Mustafa Uzan
Prof. Dr. Mustafa Uzan Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Cihan İşler
Doç. Dr. Cihan İşler Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir CerrahisiAnabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Taner Tanrıverdi
Prof. Dr. Taner Tanrıverdi Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Dilek Akakın
Prof. Dr. Dilek Akakın Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Doç.Dr. Kazım Yıldız
Doç.Dr. Kazım Yıldız Araştırmacı Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Sarıkaş
Dr. Öğr. Üyesi Ali Sarıkaş Araştırmacı Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Kimya Yüksek Müh. Serkan Oban
Kimya Yüksek Müh. Serkan Oban Araştırmacı Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk Araştırmacı Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Onur Erdem Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Onur Erdem Şahin Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Bilgi