Nöron hasarı ilişkili hastalıkların tanı, izlem ve tedavisine yönelik biyobelirteç ve ileri teknolojik uyarı sistemlerinin geliştirilmesi

TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı

17

Proje

184

Araştırmacı

9

Araştırma Programı Kuruluş

37

Kamu Kuruluşu ve Özel Kuruluş

40

Bursiyer

2

Yeni Personel

70

İleri Teknolojik Ürün

NÖRON ARAŞTIRMA PROGRAMI

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ-C KAMM) TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Yüksek Teknoloji Platformları kapsamında ‘’Nöron Hasarına Neden Olan Hastalıkların Tanı, İzlem ve Tedavisine Yönelik Biyobelirteç ve İleri Teknolojik Uyarı Sistemlerinin Geliştirilmesi’’ isimli projesi ile destek aldı. Ülkemizdeki üstün yetkinlikteki üniversiteleri, Ar-Ge kuruluşlarını ve KOBİ’leri bir araya getiren Nöron Araştırma Programı elde ettiği güç ve işbirliği ile güçlü bir kurumsal kimlik oluşturacaktır.

17 proje, toplam ulusal 37 özel ve kamu kuruluşu, 184 araştırmacı ve 40 bursiyerin  yer aldığı platformda nöron hasarına yol açan hastalıkların tanı, izlem ve tedavisine yönelik toplamda ilaç /tedavi ajanı , algılayıcı sistem, test kitleri ve klinik destek /karar sistemlerinin geliştirilmesine yönelik ileri teknolojik ürün geliştirilmesi hedeflendi. Program kapsamında Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 3-6 düzeyinde olacak şekilde Ar-Ge faaliyetleri tanımlanarak, teknoloji kazanım yol haritası belirlenmiş ve bu doğrultuda çalışmalar sürdürülmektedir.

APYÖK

NÖRON ARAŞTIRMA PROGRAMI YÖNETİCİSİ KURULUŞ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ-C KAMM)

Websitesi

NÖRON ARAŞTIRMA PROGRAMI YÖNETİCİSİ KURULUŞ

APYK-1

Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Dinamiği Multidisipliner Uygulama ve Araştırma Merkezi

APYK-2

Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi

APYK-3

Yeditepe Üniversitesi ARGE ve Analiz Merkezi (YÜ-AGAM)

APYK-4

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic.

APYK-5

Yıldız Teknik Ü, Marmara Ü ve İÜ-Cerrahpaşa Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİOTEK)

APYK-6

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)

APYK-7

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM)

APYK-8

Gazi Ü., ODTÜ., Ankara Ü. Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM)

APYK- 9

Biokido Medikal Muhendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi (BİOKİDO)

APYÖK – PROJE 17

Nöron Hasarına Yol Açan Hastalıkların Birey ve Toplum Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri

TOPLUMSAL ETKİ PROJESİ

Proje Detayı

Kit Üretimi

Sinir sistemini etkileyen Cytomegalovirus ve Epstein-Barr virusunun erken tedavisine yönelik tanı kitlerinin geliştirilmesi APYÖK PROJE 3 Proje Detayı
Ailesel ve sporadik Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) için RNA temelli biyobelirteç teknolojilerinin geliştirilmesi APYK 3 PROJE 8 Proje Detayı
Multipl Skleroz Hastalığının kandan tanı ve izlemine yönelik RNA temelli biyobelirteç teknolojilerinin geliştirilmesi APYK 5 PROJE 10 Proje Detayı
Kronik migren başağrısında tanısal nöroinflamatuvar biyobelirteç paneli tanımlanması APYK 8 PROJE 14 Proje Detayı
Nöron hasarına yol açan hastalıklarda nöroglial  spesifik ekzozomlarda miRNA temelli tanı paneli geliştirilmesi   APYK 6 PROJE 11 Proje Detayı

Klinik Karar Destek Sistemleri

Nörodejeneratif ve nöroinflamatuvar hastalıklar için ayırıcı tanı ve/veya tedavi izlem panelinin oluşturulması, standardizasyonu ve biyobelirteç tabanlı sınıflandırma sisteminin geliştirilmesi APYÖK PROJE 2 Proje Detayı
Medikal tedaviye dirençli epilepsiyi öngörmede ve epileptik nöral ağın belirlenmesinde tanı yöntemlerinin geliştirilmesi APYÖK PROJE 5 Proje Detayı
Hafif bilişsel bozukluk ve Demans tanı kriterlerini karşılayan şizofreni-bipolar spektrumu hastalarının tanınmasına dair objektif yöntem geliştirilmesi APYK 1 PROJE 6 Proje Detayı
Migren ilişkili duyusal işlemleme bozukluğunda tanı ve izlem için nörogörüntüleme belirteç adayı tanımlanması ve yüz görüntü desenlerinden nesnel ağrı ölçütü geliştirilmesi APYK 8 PROJE 15 Proje Detayı

Algılayıcı Sistemler

Metabolik kökenli nöron hasarının önlenmesine yönelik olarak optoelektronik teknolojisi tabanlı hasta başı test panellerinin geliştirilmesi APYÖK PROJE 1 Proje Detayı
Nöron hasarının elektronörofizyolojik tanısı için mükemmel elektrotların geliştirilmesi ve optimizasyonu APYÖK PROJE 4 Proje Detayı
Alzheimer erken teşhisi için çoklu biyobelirteç tespitine yönelik elektrokimyasal empedans temelli biyosensör sistem bileşenlerinin geliştirilmesi APYK 7 PROJE 12 Proje Detayı

İlaç / Tedavi Sistemleri

Epilepsi tedavisine yönelik ilaç salımını kontrol edebilen elektrik devresi bağlantılı ilaç yüklü hidrojel bazlı mikroiğneler APYK 2 PROJE 7 Proje Detayı
Tanı, tarama, görüntüleme ve tedavide kullanılabilecek; Epilepsi, ALS ve migren biyobelirteçlerine spesifik, özgün moleküllerin geliştirilmesi APYK 7 PROJE 13 Proje Detayı

DUYURULAR / HABERLER